Huishoudelijk reglement Villa Mare:

 1. Definities

B&B: Bed & Breakfast Villa Mare, gevestigd op de Ruigeweg 49a 1752HC  te Sint Maartensbrug onder KvK nr. 72276065

Gast: een persoon die bij de B&B verblijft en als zodanig is aangemeld;

Hoofdgast: de persoon die (mede namens andere gasten) bij de B&B heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder te zijn dan 18 jaar en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten ;

Beheerder: de persoon die als eigenaar Villa Mare  beheert;

Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door de B&B;

Partijen: Villa Mare en klant samen.

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Opgemaakt mei 2023

 1. Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kunt u  als gast vanaf 15:00 tot 22:00 inchecken, tenzij anders overeengekomen.

Op de dag van vertrek dient het appartement  om 10:00 uur vrij te zijn tenzij anders overeen gekomen. Indien dit niet wordt nageleefd wordt er een bedrag van €50,- per halfuur in rekening gebracht.

Bij vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 1. Uw verblijf

Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 uur en 7.00 uur, dient te worden voorkomen.

Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.

Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in B&B Villa Mare

De B&B en de andere ter beschikking gestelde ruimten dienen schoon en netjes te worden gehouden.

Afval dient u als gast  in de daarvoor behorende containers en/of bakken gescheiden te worden ingeleverd  onder de carport.

Afwas dient u als gast  schoon en droog in de kasten te zijn opgeborgen. Indien dit niet het geval is bij check out dan wordt er €50,00 in rekening gebracht.

Roken is in alle binnenruimten niet toegestaan.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Parkeren kan op het eigen terrein. Parkeren geschiedt op eigen

risico.

Linnengoed van Villa Mare mag niet worden gebruikt buiten het terrein van Villa Mare.

Fietsen kunnen gestald worden onder de carport.

 1. Beheerder

Er kan ten allen tijden per e-mail contact worden opgenomen met de beheerder (villamare@gmail.com). In geval van spoed (bijvoorbeeld bij toegangsproblemen, lekkage of stroomuitval) is de beheerder ook 24/7 telefonisch te bereiken op telefoonnummer 316 83162494 of 31683162494. Voor acute noodsituaties zoals brand belt u altijd het alarmnummer 112! Instructies van de beheerder dienen terstond te worden opgevolgd.

 1. Gebruik verdovende middelen

Het is verboden om verdovende middelen te gebruiken, hierin te handelen of deze in bezit te hebben.

 1. Diefstel en vandalisme

Alle (herstel) kosten voortkomend uit vandalisme/ontvreemding van roerende en/of onroerende goederen zal in rekening worden gebracht bij de hoofdgast , bij diefstal/vandalisme wordt altijd aangifte gedaan.

 1. Aansprakelijkheid

De hoofdgast  en degene die hem of haar vergezellen zijn allen aansprakelijk voor eventuele schade die door hen aan personen en aan eigendommen van Villa Mare of derden is veroorzaakt. Daarnaast is de hoofdgast  hoofdelijk aansprakelijk voor personen die hem of haar vergezellen. Veroorzaakte schade dient bij de beheerder van Villa Mare  te worden gemeld alsook betaald. Indien directe betaling niet mogelijk is, dient er een verklaring van betaling ingevuld te worden indien mogelijk in combinatie met een zekerheidstelling.

 1. Verloren/gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen bij de beheerder worden afgegeven. Op verzoek van een eventueel reeds vertrokken hoofdgast of gasten kan het gevonden voorwerp voor rekening en risico (onder rembours) van deze huurder aan hem of haar worden nagezonden. Villa Mare is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade aan het gevonden voorwerp. Indien de eigenaar (gast of hoofdgast) van een gevonden voorwerp zich niet meldt binnen een maand na afgifte van het gevonden voorwerp, wordt aangenomen dat hij of zij het bezit hiervan heeft prijsgegeven.

 1. Handelspraktijken en dienstverlening

Het is nadrukkelijk niet toegestaan om vanuit Villa Mare en/of directe omgeving handel te drijven of diensten te verlenen in welke vorm dan ook.

 1. Toegang tot het gehuurde

De hoofdgast  en gast(en) hebben toegang tot de geboekte kamer, de badkamer en de algemene entree. Alle overige ruimtes, ongeacht of deze afgesloten zijn of niet mogen nimmer betreden worden. Bij toegangsproblemen kunt u 24/7 telefonisch contact opnemen met de beheerder (316 83162494).

 1. Ontzegging van toegang

De hoofdgast  en gast(en) dienen de in de Algemene voorwaarden en het (huishoudelijk) Regelement opgenomen voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van de beheerder in welke vorm en in welk verband dan ook op te volgen.

Overtreding van deze voorwaarden en regels alsmede het niet opvolgen van aanwijzingen van de beheerder kunnen verwijdering van Villa Mare tot gevolg hebben waarbij de toegang tot de accommodatie kan worden ontzegd, zonder dat de huurder recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen, onverminderd het recht van B&B  Villa Mare om schadevergoeding te vorderen voor de schade die door de overtreding wordt veroorzaakt. Algemeen geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter beoordeling van de beheerder, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal de hoofdgast en gast(en) de toegang tot de accommodatie worden ontzegd. De beheerder behoudt zich het recht voor om bij een (eerste) waarschuwing een extra waarborgsom in rekening te brengen.